REKRUTACJA

do 1 klasy sportowej

Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie

Akrobatyka Sportowa - Rock'n'Roll Akrobatyczny

 

Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie od 2008 roku prowadzi oddziały sportowe  na mocy porozumienia z Klubem Sportowym Podwawelski.

Szkolenie sportowe obejmuje klasy 1-3.

 


Program obejmuje:

- przygotowanie ogólnorozwojowe : wytrzymałość, szybkość, skoczność, gibkość, 

  zwinność,  koordynacja,

- elementy treningu akrobatyki sportowej

- naukę i doskonalenie kroków i figur rock'n'rolla akrobatycznego,

- elementy treningu gimnastyki podstawowej,

- elementy tańca nowoczesnego,

- elementy jazzu i tańca współczesnego,

- gry i zabawy zespołowe,

- elementy treningu mentalnego.

  • Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Klubem Sportowym Podwawelski. Współpraca dotyczy w szczególności ustalenia kryteriów rekrutacji do szkoły,  szkolenia zawodników, uczestnictwa w zawodach, udostępnienia obiektów sportowych.

  • Do realizacji programu Klub udostępnia swój obiekt przy ul. Komandosów 21
    w Krakowie.

  • Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi min 10 godzin lekcyjnych w tym szkolenie ogólnorozwojowe - wf

  • Dzieci z klas sportowych są członkami Klubu Sportowego Podwawelski
    i rodzice są zobowiązani do wpłacania, miesięcznej składki członkowskiej ustalanej przez Zarząd na każdy rok.

  • Dzieci z klas sportowych biorą udział w pokazach,  zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, mają możliwość udziału w obozach sportowych letnich i zimowych organizowanych przez Klub.

  • Kandydaci do klas sportowych powinni posiadać :

- bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi (lekarz sportowy, lekarz pediatra)

- dobrą sprawność fizyczną.

- dla wszystkich kandydatów przeprowadzony jest test sprawnościowy fizycznej kwalifikujący do klasy sportowej (uproszczony test Eurofit - bieg wahadłowy 50 m, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską (1 kg) w tył z nad głowy, siady z leżenia tyłem, skłon w przód z siadu prostego).

Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera prowadzącego zajęcia lub  opinii lekarza, przenosi się do klasy ogólnodostępnej.